Czym jest PSZOK?

PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych), czyli miejsce do którego właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Czerwonak w ramach wnoszonej opłaty za zagospodarowanie odpadami mogą bezpłatnie dostarczyć wybrane frakcje odpadów komunalnych.

 

Gdzie znajduje się punkt PSZOK?

Na terenie gminy Czerwonak do dyspozycji mieszkańców jest PSZOK zlokalizowany w Bolechowie, ul. Poligonowa 1a

Telefon do pracownika PSZOK-u  607 414 414.

PSZOK przyjmuje odpady w poniedziałki, środy, piątki w godzinach od 8:00 do 17:00 oraz w soboty od 8:00 do 14:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Co można oddać do PSZOK?
 

nieruchomości zamieszkane

nieruchomości niezamieszkane (w tym ROD)

działki rekreacyjne

 • papier
 • metal
 • tworzywa sztuczne
 • szkło
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe
 • bioodpady
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • zużyte opony, z zastrzeżeniem, że limit roczny opon wynosi 8 opon na rok
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne(tylko niezanieczyszczone frakcje odpadów budowlanych, np. ceramika, czysty gruz ceglany i betonowy)
 • odpady niebezpieczne
 • przeterminowane leki i chemikalia
 • odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte igły, strzykawki)
 • odzież i tekstylia
 • oleje i tłuszcze jadalne
 • opakowania z drewna
 • papier
 • tworzywa sztuczne
 • metale
 • szkło
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe
 • bioodpady
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, z zastrzeżeniem, że limit roczny przyjmowanych odpadów wynosi 100kg
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (tylko niezanieczyszczone frakcje odpadów budowlanych, np. ceramika, czysty gruz ceglany i betonowy), z zastrzeżeniem, że limit roczny przyjmowanych odpadów wynosi 100kg
 • papier
 • metal
 • tworzywa sztuczne
 • szkło
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe
 • bioodpady
 • zużyte baterie i akumulatory
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe, z zastrzeżeniem, że limit roczny przyjmowanych odpadów wynosi 100kg, na właściciela nieruchomości rekreacyjnej
 • zużyte opony, z zastrzeżeniem, że limit roczny opon wynosi 8 opon na rok, na właściciela nieruchomości rekreacyjnej
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (tylko niezanieczyszczone frakcje odpadów budowlanych, np. ceramika, czysty gruz ceglany i betonowy), z zastrzeżeniem, że limit roczny przyjmowanych odpadów wynosi 100kg, na właściciela nieruchomości rekreacyjnej
 • odpady niebezpieczne
 • przeterminowane leki i chemikalia
 • odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte igły, strzykawki)
 • odzież i tekstylia
 • oleje i tłuszcze jadalne
 • opakowania z drewna

 

Czego nie oddajemy na PSZOK?

Do PSZOK nie oddajemy:
 

 • niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
 • odpadów zawierających azbest
 • części samochodowych (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii)
 • opon z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych
 • sprzętu budowlanego
 • zmieszanych odpadów budowlanych
 • urządzeń przemysłowych
 • odpadów poprodukcyjnych
 • odpadów w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagających opakowań)
 • odpadów nieoznaczonych, bez możliwości ich identyfikacji (bez etykiet)
 • butli gazowych
 • papy
 • okien plastikowych
 • gaśnic
 • waty szklanej