Z powodu  wystąpienia Gminy Czerwonak ze Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, od dnia 1 stycznia 2022 r. Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzić będzie Wójt Gminy Czerwonak ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wobec powyższego Wójt Gminy Czerwonak po otrzymaniu danych przedsiębiorców z rejestru Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, wyda z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru oraz nadaniu nowego numeru rejestrowego dla przedsiębiorcy.

Ponadto, Wójt Gminy Czerwonak  informuje również, że zgodnie z art. 9b ust 1. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 i 1648) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162).

Firmy, przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czerwonak zobowiązani są uzyskać wpis do rejestru.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zgodnie z art. 9 d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 i 1648) jest obowiązany do spełnienia m.in. następujących wymagań:
 

 1.  posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych
  od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego,

 2.  utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

 3.  spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów
  do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

 4.  zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

 

Wpis, zmiana wpisu, wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czerwonak:

 

1) Wniosek o wpis do rejestru – wpis dokonywany jest na pisemny wniosek przedsiębiorcy – wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości. Na dokonanie wpisu  Wójt Gminy Czerwonak ma 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami. Wszystkie wspomniane dokumenty znajdują się w plikach do ściągnięcia na dole strony.

Wymagane dokumenty: 

 

 • pismo przewodnie wraz z załącznikami w postaci:
 • wniosku o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czerwonak wraz z oryginałem oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czerwonak;
 • dowodu uiszczenia opłaty skarbowej - wysokość opłaty skarbowej wynosi 50,00 zł, płatności należy dokonać na konto Urzędu Gminy Czerwonak, Wydział Podatków i Opłat, 62-004 Czerwonak, ul. Źródlana 39, PKO Bank Polski S.A 48 1020 4027 0000 1202 1192 8431;


Należy pamiętać, że jeśli działasz przez pełnomocnika, konieczne jest dodatkowo dokonanie wpłaty za pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł. Nie trzeba płacić za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

 

2) Wniosek o zmianę danych zawartych we wniosku o wpis do rejestru – taki wniosek trzeba złożyć w terminie 14 dni od dnia, w których nastąpiła zmiana tych danych. Wszystkie wspomniane dokumenty znajdują się w plikach do ściągnięcia na dole strony.

Wymagane dokumenty: 

 

 • wniosek o zmianę w posiadanym już wpisie do RDR. Wymagane dokumenty to:

 • pismo przewodnie wraz z załącznikami w postaci:

 • wniosku o zmianę danych w Rejestrze Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czerwonak;

 • dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 25,00 zł, płatności należy dokonać na konto Urzędu Gminy Czerwonak, Wydział Podatków i Opłat, 62-004 Czerwonak,
  ul. Źródlana 39, PKO Bank Polski S.A 48 1020 4027 0000 1202 1192 8431;

 

Należy pamiętać, że płaci się tylko w wypadku kiedy zmiana polega na rozszerzeniu zakresu działalności, czyli w przypadku kiedy dodajesz kody odpadów. Pozostałe zmiany są bezpłatne;

 

 • dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie zmian danych zawartych we wpisie do rejestru w wysokości 17,00 zł, płatności należy dokonać na konto Urzędu Gminy Czerwonak, Wydział Podatków i Opłat, 62-004 Czerwonak, ul. Źródlana 39, PKO Bank Polski S.A 48 1020 4027 0000 1202 1192 8431;

 

Należy pamiętać, że jeśli działasz przez pełnomocnika, konieczne jest dodatkowo dokonanie wpłaty za pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł. Nie trzeba płacić za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

 

3) Wniosek, w przypadku wniosku o wykreślenie z rejestru – przedsiębiorca, który zakończył działalność polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych zobowiązany jest złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności. Wszystkie wspomniane dokumenty znajdują się w plikach do ściągnięcia na dole strony.

Wymagane dokumenty:
 

 • pismo przewodnie wraz z załącznikami w postaci:

 • wniosku o wykreślenie z Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czerwonak;

 • dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wykreślenia z rejestru w wysokości 17,00 zł, płatności należy dokonać na konto Urzędu Gminy Czerwonak, Wydział Podatków i Opłat, 62-004 Czerwonak, ul. Źródlana 39, PKO Bank Polski S.A 48 1020 4027 0000 1202 1192 8431;

 

Należy pamiętać, że jeśli działasz przez pełnomocnika, konieczne jest dodatkowo dokonanie wpłaty za pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł. Nie trzeba płacić za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

 

Miejsce załatwienia sprawy :

Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak

 

Jak można załatwić sprawę?
 

 • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak;

 • listownie, przesyłając niezbędne dokumenty na adres siedziby Urzędu Gminy Czerwonak.