W gminie Czerwonak znajduje się 11 sołectw oraz 3 osiedla.

Zadania sołectw obejmują w szczególności:
 

  • organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
  • zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku i innych związanych z miejscem

 

Organizację i zakres działania sołectw, w tym ich zadania, tryb wyboru organów sołectw i ich odwoływania, uprawnienia względem składników mienia gminnego przekazanych im do zarządzania, zasady gospodarki finansowej oraz zasady sprawowania nadzoru nad działalnością ich organów określają statuty poszczególnych sołectw i osiedli.
 

Poniższa tabela zawiera skład osobowy kadencji 2019-2024. Dane na kadencję 2024-2029 znajdują się w załączniku na dole strony i są na bieżąco aktualizowane.

 

Sołectwo/Osiedle

Sołtys/
Przewodniczący
Zarządu Osiedla

Adres e-mail

Telefon

Miejscowości wchodzące w skład Sołectwa

Statut

 Bolechowo
 

 Marek Smykowski

 marek.smykowski@soltys.czerwonak.pl

 606 142 404  

 Bolechowo, Trzaskowo, Szlachęcin

STATUT

 Bolechowo-Osiedle
 

 Beata Gryska

 beata.gryska@radny.czerwonak.pl

 669 977 740

 Bolechowo-Osiedle

STATUT

 Bolechówko 
 

 Jerzy Wolniewicz

 jerzy.wolniewicz@soltys.czerwonak.pl

 507 016 039

 Bolechówko, Potasze

STATUT

 Czerwonak I
 

 Anita Banaszak

anita.banaszak@radny.czerwonak.pl

 606 145 926

 Czerwonak

STATUT

 Czerwonak II
 

 Tadeusz Wojciechowski

 tadeusz.wojciechowski@soltys.czerwonak.pl  

 601 777 284

 Czerwonak

STATUT

 Kicin
 

 Helena Stachowiak

 helena.stachowiak@radny.czerwonak.pl

 518 593 379

 Kicin

STATUT

 Kliny
 

 Błażej Sienkowski

 blazej.sienkowski@soltys.czerwonak.pl

 696 320 323

 Kliny, Mielno, Dębogóra

STATUT

 Koziegłowy
 

 Agnieszka Wierzbicka

 agnieszka.wierzbicka@soltys.czerwonak.pl

 690 037 192

 Koziegłowy (z wyjątkiem os. Karolin i os. Leśnego)

STATUT

 Miękowo
 

 Jolanta Poznańska

 jolanta.poznanska@radny.czerwonak.pl

 660 704 166

 Miękowo, Annowo

STATUT

 Owińska
 

 Jan Ratajczak

 

 jan.ratajczak@soltys.czerwonak.pl

 697 630 098

 Owińska

STATUT

 Promnice
 

 Edyta Godawa

 edyta.godawa@radny.czerwonak.pl

  661 711 079

 Promnice

STATUT

 Osiedle Przylesie w Czerwonaku
 

 Wojciech Skrzekut

 wojciech.skrzekut@radny.czerwonak.pl

 661 809 006

 os. Przylesie, ul. Gdyńska 122, 124 i 126, ul. Słoneczna w  Czerwonaku

STATUT

 Osiedle Karolin w  Koziegłowach
 

 Bogumiła Tycner

 bogumila.tycner@soltys.czerwonak.pl

 608 192 190

 os. Karolin w Koziegłowach

STATUT

 Osiedle Leśne w  Koziegłowach
 

 Katarzyna Woźniak

katarzyna.wozniak@soltys.czerwonak.pl

 571 406 443

 os. Leśne i ul. Piłsudskiego w Koziegłowach

STATUT

 

TERMINY ZEBRAŃ SOŁECKICH (SIERPIEŃ I WRZESIEŃ)

Miejsca zebrań mogą ulec zmianie ze względu na obostrzenia.

  • Zarządzenie nr 145/2024 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 2 maja 2024 r. w sprawie zwołania zebrań wyborczych i ogólnych zebrań mieszkańców w celu przeprowadzenia wyboru sołtysów i rad sołeckich oraz przewodniczących i członków zarządów osiedli znajduje się po linkiem https://bip.czerwonak.pl/7272/dokument/33736
  • Zarządzenie Nr 162/2024 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 24 maja 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zwołania zebrań wyborczych i ogólnych zebrań mieszkańców w celu przeprowadzenia wyboru sołtysów i rad sołeckich oraz przewodniczących i członków zarządów osiedli znajduje się pod linkiem https://bip.czerwonak.pl/7272/dokument/33942

ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE Z TYTUŁU PEŁNIENIA FUNKCJI SOŁTYSA 

W dniu 1 lipca 2023 r. wchodzi w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1073)  Świadczenie przysługuje sołtysom i byłym sołtysom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 

  1. Ukończyli 60 lat(kobiety) lub 65 lat (mężczyźni).
  2. Pełnili funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej 2 kadencji nie mniej niż przez 8 lat.

 

Nie ma wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez 8 lat w sposób ciągły. Do okresu pełnienia funkcji sołtysa, wlicza się również okres pełnienia tej funkcji na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Świadczenie wypłaca Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na wniosek osoby uprawnionej. Wzór wniosku o przyznanie świadczenia zostanie określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć:
 

  • zaświadczenie wydane przez wójta  właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji;
  • oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.


W związku z powyższym, Wójt Gminy Czerwonak będzie wydawał zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa, na podstawie posiadanych dokumentów.

Jeżeli Urząd Gminy nie będzie dysponował danymi potwierdzającymi okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa, to Wójt wyda postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, a osoba wnioskująca do KRUS o przyznanie świadczenia dołącza swoje oświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa wraz z pisemnymi oświadczeniami, potwierdzającymi ten fakt, przez co najmniej 5 osób zamieszkujących sołectwo w czasie, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa. Powyższe oświadczenia zawierają klauzulę o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wnioski o wydanie zaświadczenia można składać do Urzędu Gminy Czerwonak po wejściu w życie ustawy tj. po 1 lipca 2023 roku.

Link do ustawy: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1073