Co to jest Czerwonacka Karta Dużej Rodziny?

Od lipca 2013 r. w gminie Czerwonak funkcjonuje Program Duża Rodzina wspierający rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie gminy Czerwonak. Czerwonacka Karta Dużej Rodziny  to system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych 3+, zarówno w instytucjach publicznych jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie gminy Czerwonak.

 

Komu przysługuje Czerwonacka Karta Dużej Rodziny?

Prawo do posiadania Karty przysługuje niezależnie od dochodu członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
 

 • w wieku do ukończenia 18. roku życia;
 • w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się;
 • bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

 

Komu i na jak długo przyznawana jest Czerwonacka Karta Dużej Rodziny?

Karta jest przyznawana:

 • rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;
 • dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;
 • dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;
 • dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;
 • dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia  25. roku życia.

 

Jakie są formy Czerwonackiej Karty Dużej Rodziny?

Karta dostępna jest w formie tradycyjnej, imienna dla każdego członka rodziny.

 

Kto może złożyć wniosek o wydanie Czerwonackiej Karty Dużej Rodziny?

Wniosek o wydanie Karty lub wydanie jej duplikatu może złożyć rodzic lub opiekun prawny.

 

Gdzie można złożyć wniosek o wydanie Czerwonackiej Karty Dużej Rodziny?

Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwonaku osobiście lub droga elektroniczną.

 

Wymagane dokumenty:

Składając wniosek o przyznanie Czerwonackiej  Karty Dużej Rodziny, przedstawia się w szczególności:
 

 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

Podczas składania wniosku o CzKDR wymagane jest posiadanie przy sobie dowodu osobistego oraz numeru PESEL każdego z członków rodziny.

 

Informacje dodatkowe:
 

 • Czerwonacka Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku; 
 • W przypadku gdy Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, duplikat Karty wydawany jest na wniosek członka rodziny wielodzietnej
 • Uzyskanie Karty dla nowego członka rodziny jest możliwe po ponownym złożeniu wniosku, jednakże uzupełnionego jedynie o dane nowego członka rodziny; 
 • Karta jest spersonalizowana, zawiera numer, imię i nazwisko wraz z numerem PESEL osoby uprawnionej oraz termin ważności Karty;
 • Karta jest ważna z dowodem osobistym/legitymacją szkolną; Z Karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie, co oznacza, że nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu; 
 • Odbiór Karty następuje w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku po uprzednim otrzymaniu informacji telefonicznej lub za  pomocą wiadomości SMS.

 

Partnerzy Czerwonackiej Karty Dużej Rodziny:

Aktualizowana lista partnerów, oferujących zniżki dostępna jest TUTAJ

 

Koordynatorem oraz osobą do kontaktu jest Anna Pacholska
tel. 669 977 737
pon. 9:00 - 17:00
wt. - pt. 7:30 - 15:00